³ÛĞÒİĞï áâàĞİØæĞ ¾ İĞá ÃáÛãÓØ ¿àŞÔãÚâë ßàŞÕÚâë ÚĞàìÕàĞ áÒï×Ğâìáï
  İŞÒŞáâØ  
 
  ¿ŞáÛÕÔİØÕ ßàŞÕÚâë  
     
 
 
     
 
     
³ÛĞÒİĞï áâàĞİØæĞ | ¾ İĞá | ÃáÛãÓØ

|

¿àŞÔãÚâë | ßàŞÕÚâë | ÚĞàìÕàĞ | áÒï×Ğâìáï
 
   ĞÒâŞàáÚŞÕ ßàĞÒŞ 2012. ²áÕ ßàĞÒĞ ×ĞéØéÕİë.